منایع ارشد سه شنبه یازدهم تیر 1392 19:18

1 مديريت آموزشي  (ضريب 3  )
۱) مديريت عمومي-   علي علاقه بند
ا۲) مقدمات مديريت آموزشي - علي علاقه بند
۳) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي-  علي علاقه بند
۴) مديريت و رفتار سازماني - پال هرسي و كنت بلانچارد-  علي علاقه بند
۵) مديريت و مديريت آموزشگاهي-  محمدرضا بهرنگي
۶) مديريت آموزشي- علي شيرازي
  2- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي( ضريب 2  )
 ۱) فرايند برنامه ريزي آموزشي- گروه مشاوران يونسكو - فريده مشايخ
۲) مباني برنامه ريزي درسي مدارس - الف.لوي - فريده مشايخ
۳) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي - علي تقي پور ظهير
۴) اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي - يحيي فيوضات
۵) اصول اساسي برنامه ريزي آموزشي و درسي - رالف.تيلر - علي تقي پور ظهير
۶) برنامه ريزي آموزشي چيست؟ - فيليپ كوميز -  برهان منش
 3-اصول و فلسفه تعليم و تربيت)ضريب 2 )
 ۱) نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش -  عبدالحسين نقيب زاده
۲) اصول و فلسفه آموزش و پرورش - علي اكبر شعاري نژاد
۳) مباني و اصول آموزش و پرورش - غلامحسين شكوهي
۴) آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش - ج.اف.نلر - فريدون بازرگان ديلمقاني
۵) فلسفه تعليم و تربيت - عيسي ابراهيم زاده
 4- روشها و فنون تدريس (ضريب 2  )
 ا۱) الگوهاي جديد تدريس  - جويس بروس و ريل مارشا(۲۰۰۴) - محمدرضا بهرنگي
۲) مهارتهاي آموزشي و پرورشي - حسن شعباني
۳) كليات روشها و فنون تدريس -  امان الله صفوي
 5- نظارت و راهنمايي ( ضريب  2   )
۱) نظارت و راهنمايي آموزشي - مصطفي نيكنامي
۲) نظارت در مديريت - جان وايلز، جوزف باندي – محمدرضا بهرنگي
۳) كاربرد فنون كلينيكي در نظارت - محمدرضا بهرنگي
۴) نظارت و راهنمايي تعليماتي - اجسون كيت، موديت رامين - محمدرضا بهرنگي
۵) رهبري و مديريت آموزشي -    كيمبل واينز -   محمدعلي طوسي
 6- آمار و روش تحقيق  (ضريب 2  )
۱) آمار و روش تحقيق - علي دلاور
۲)آمار و احتمالات در علوم تربیتی و روانشناسی- دلاور
۳) آمار توصيفي در علوم رفتاري - حيدر علي هومن
۴) آمار استنباطي - حيدر علي هومن
۵) آمار استنباطي - كيامنش
 7-  زبان تخصصي ( ضريب  2 )
متون تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی منصور کوشا
کتاب ۵۰۴ واژه


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه ارومیه 20 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 7 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 15 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 3 - شیوه آموزش محور- فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق(ع) 14 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 6 - فقط مرد
روزانه دانشگاه بیرجند 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 5 - ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه  تهران 6 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه سمنان 4 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 8 -  
روزانه دانشگاه شیراز 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -  
روزانه دانشگاه کردستان 9 -  
روزانه دانشگاه کردستان 8 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه لرستان –خرم­آباد - 5 فقط زن
روزانه دانشگاه لرستان- خرم آباد
 
5 - فقط مرد
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی 15 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 10 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 2 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 10 - شیوه آموزش محور- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان 3 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه  تهران 6 -  
نوبت دوم دانشگاه  تهران 15 - ویژه شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش-شهریه بعهده داوطلب
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 5 - مازاد بر ظرفیت –محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شیراز 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور- فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور- فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 15 - شیوه آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه  تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران اهواز 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز - 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

شماره دفترچه

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

1 زبان عمومی و تخصصی 2 30 105
آمار و روش تحقیق 2 20
روشها و فنون تدریس 2 20
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2 20
مدیریت آموزشی 3 20
2 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2 20 45
نظارت و راهنمایی 2 20

ضرایب مربوط به کنکور سال 1392 و اطلاعات مربوط به تعداد سوالات و زمان مربوط به آزمون سال 91 می باش

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت آموزشی

زبان فنون تدریس آمار و روش تحقیق فلسفه تعلیم تربیت مدیریت آموزشی برنامه ريزی  آموزشی نظارت راهنمایی معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
0 30 20 25 46.67 23.33 38.33 14.25 329 6473

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 3946
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 4228نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 مدیریت آموزشی

زبان فنون تدریس آمار و روش
تحقیق
فلسفه تعلیم
تربیت
مدیریت
آموزشی
برنامه ريزی
آموزشی
نظارت
راهنمایی
معدل رتبه کل نمره کل (تراز)
0 80 0 75 40 45 0 14.79 299 6474
8.89 45 51.67 40 23.33 16.67 45 17.68 320 6422
0 71.67 18.33 31.67 6.67 31.67 48.33 14.25 882 5491
0 53.33 0 35 35 18.33 0 15.01 2358 4558
3.33 36.67 8.33 16.67 23.33 33.33 30 13.32 2592 4470
0 20 11.67 26.67 6.67 5 23.33 16.55 7366 3512
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت آموزشی: 3109

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه کل رتبه پیام نور تراز معدل
22.22 32 16 28 20 32 33.33 765 304 5539 14.4
7.77- 30.67 33.33 21.33 38.67 12 22.67 958 - 5303 17.07
4.43- 20 6.66- 1.33 34.67 33.33 26.67 2648 1285 4206 16.24

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت آموزشی: 4088

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه معدل
0 57.33 52 52 62.67 30.67 44 69 17.65
14.44 61.33 36 13.33 17.33 33.33 36 994 16.63

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 مدیریت آموزشی

زبان روشها و فنون تدریس آمار و روشهای تحقیق اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی رتبه معدل
1.11 28 2.67 54.67 50.67 28 42.67 715 16.72
5.56 54.67 36 41.33 25.33 28 25.33 781 16.55
22.22 34.67 0 14.67 44 6.67 37.33 1410 18.78
2.22 24 17.33 24 36 13.33 26.67 2375 15.68
35.56 28 0 33.33 28 12 8 2391 16.06

نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

سلام چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 2:47
دوستان گرامی و خوبم امیدوارم که حال همگی خوب باشه و مثل یه شیر در برابر مشکلات تا الان و آینده نیز دوام آورده و بیاورید.

خیلی خوشحال شدم که بار دیگر به این وبلاگ سر زدم البته چون خودم توفیق پیدا کردم؛ ولی بیشتر نارحتم که خیلی از دوستان بر عهد خود وفا نکردند و حتی یه نظر برای وبلاگی که خودمان زمانی با شوق و علافه اونو راه اندازی کردیم بدهند.

امیدوارم که همیشه سالم و سرزنده باشید.

هیچ وقت خنده یادتون نره  خنده بر هر درد بی .......................

نوشته شده توسط کاوه فیضی  | لینک ثابت |

پنجشنبه یکم فروردین 1392 10:40
 با سلام

این وبلاگ یکی از مظلوم ترین وبلاگهای است که ساخته شده و اگر در یک کلام بگویم به هیچ یک از اهداف خود نرسید گزافه نگفتم. وبلاگی که فقط توسط چند نفر جانی دوباره می گرفت و از روز اول از نبود یک سر دبیر زجر کشید...دوستان ما یکی بعد از دیگری فارغ التحصیل شدن و شاید بعضی هاشون اصلن  به گوششون هم نخورد که چنینی وبلاگی بود...مشغله ها زیاده و اصراری نیست ولی لا بلای این چالشهای زندگی حتما مشغله های ذهنی ریز و درشتی هم برای بیان داریم و این وبلاگ فقط میخواست همین قسمت را پوشش بدهد....من خودم دومیم نفری بودم که دفاعیه را برگزار کردم و از بعضی دوستان خبری کم و بیش دارم...ان شاالله در هر نقطه ای که هستند  باشند ولی سالم و مفید و موثر باشند....


بعضی از دوستان وبلاگهای شخصی دارند...

این نوید را بدهم که دوستان اگر موضوعی بود که بخواهند مطرح کنند بنده در خدمت هستم و در حد خودم راهنمایی می کنم

برای ارتباط با وبلاگ نیمکت2007 سر بزنیند

nimkat2007.blogfa.com

متشکرم

نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

تلنگری برای همکلاسیان دوشنبه نهم بهمن 1391 22:5
با سلام خدمت تمامی همکلاسیان عزیز شواهد نشون میده همه مون بدجورسرگرم زندگی شخصی ومسائل و دغدغه های روزگار شدیم............! امیدوارم این وبلاگ رو که پل ارتباطی ماهاست فراموش نکنیم وهراز گاهی بهش سری بزنیم. با آروزی روزهای خوش برای همگی
نوشته شده توسط فاطمه آبادی  | لینک ثابت |

گله از تمامی همکلاسی هایم جمعه هفدهم شهریور 1391 23:12
سلام خدمت کارشناسان ارشد مدیریت آموزشی ورودی ۸۹ دانشگاه ارومیه

دوستان گرامی امیدوارم حال همگی خوب باشه چه اونای که به یاد وبلاگ هستند و چه اونای که به یادش نیستند. از ۲۷ خرداد تا الان دوستان هیچ گونه نظر لطفی به وبلاگ نداشتند.

امیدوارم تنهایش نزاریم

نوشته شده توسط کاوه فیضی  | لینک ثابت |

تبریک به همکلاسی شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 4:6
چند روز پپیش شاهد دفاع دوستمون از پایان نامه اش بودیم

دوست گرامی جناب آقای نوروز محمد قنبر زاده

 

ولی خودمونیم قوچانی همکلاسی دفاع جانانه از پایان نامه تونو تبریک میگم

نوشته شده توسط کاوه فیضی  | لینک ثابت |

درد دل با دوستان هم دوره ای شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 3:59
 

دوستان عزیز امیدوارم که حال همتون خوب باشه

کم کم نوبت به دفاع کردن ورودی خومون رسید ولی میبینم که هر روز دوری در بین دوستان خودشو بیشتر نشون میده امیدوارم که این اتفاق عمدی نباشه

در روزای دفاع از حاصل رنج دو ساله تون اگه به همه دوستان خبر بدید بهتر خواهد بود تا یه روز دیگه در کنار هم باشیم.

حتماً خبر بدید انشاالله بتونیم بیایم خدمت دوستان گرامی و صافتر از ....................... بگذریم ......... آب روانم   

نوشته شده توسط کاوه فیضی  | لینک ثابت |

با سلام چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391 1:28
ضمن تبریک سال نو البته با یه ماه و اندی تاخیر...............

دوستان گرامی امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.

نوشته شده توسط کاوه فیضی  | لینک ثابت |

پنجشنبه دهم فروردین 1391 11:8

با عرض سلام و ادب حضور تمامی همکلاسی های عزیز و محترم

ضمن عرض تبریک سال نو   آرزومندم سال که پیش رو دارید مملو از خیر و برکت برایتان باشد

توفیقی حاصل شده تا به خانه خدا مشرف شوم اگر خواسته یا ناخواسته کسی رو رنجوندم یا اگر کدورتی پیش آمده به بزرگی خودتون ببخشید و حلالم کنید

نوشته شده توسط سارا محمودی  | لینک ثابت |

جمعه سی ام دی 1390 22:48
ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

چگونه یک پروپوزال خوب بنویسیم؟ پنجشنبه سوم آذر 1390 17:42
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

خطرناك ترين راه مدرسه دنیا جمعه بیستم آبان 1390 12:0

اين راه خطرناك براي رفت و آمد به مدرسه در دهكده Gulucan در غرب چين واقع است. ارتفاع قسمتي از اين مسير خطرناك تا كف دره به ۵۰۰۰ فوت می رسد

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

ربات معلم به کلاس درس رفت چهارشنبه هجدهم آبان 1390 12:14

"سايا " رباتي است كه به شكل زن ساخته شده و در مدرسه ابتدايي كودكان در توكيو براي نخستين بار به دانش‌آموزان 10 ساله درس علوم و تكنولوژي داد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

با خشونت هرگز چهارشنبه هجدهم آبان 1390 11:57
این متن ادبی رو از یکی از وبلاگها خوندم ،گفتم شاید بد نباشه اینجا بنویسم .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

 

 بر اساس اعلام کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وابسته به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد

ادامه مطلب
نوشته شده توسط پریناز ثقفی  | لینک ثابت |

اطلاعیه یکشنبه یکم آبان 1390 13:24

کنفرانس رویکرد سیستمی

http://systemsapproach.org

ردیف

عنوان

تاریخ

1

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

26/ آبان/ 1390

2

اعلام نتایج نهایی داوری مقالات

5/آذر/ 1390

3

آخرین مهلت ثبت نام

17/ آذر/ 1390

4

برگزاری

7و8/دي/139


نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

اطلاعیه یکشنبه یکم آبان 1390 13:19

همایش بین المللی جهاد اقتصادی

http://ejc2012.com

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات

1390/08/10
اعلام نتایج خلاصه مقالات 1390/08/25

آخرین مهلت پرداخت وجه ثبت نام

1390/09/10

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

1390/10/10

اعلام نتایج اصل مقالات

1390/10/25

برگزاری کنفرانس

1390/12/17 و 1390/12/18


نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

اطلاعیه یکشنبه یکم آبان 1390 13:18
 
 كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون، جهاد اقتصادي
National Conference on Entrepreneurship, cooperation, economic jihad


تاريخ برگزاري: 28 آذر 1390 تا 29 آذر 1390
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين


تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/8/28
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1390/9/15

نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

کارگاه آموزشی یکشنبه یکم آبان 1390 12:11
احتراماً

به استحضار می رساند که کارگاه آموزشی سرقت ادبی و علمی در مرکز کارافرینی واقع در تهران برگزار می شود.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جهاد دانشگاهی مراجعه فرمایید.

نوشته شده توسط وحید سلطانزاده  | لینک ثابت |

استخدام 15 هزار عضو هیات علمی تا دو سال آینده دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390 8:41
وزير علوم ، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: به منظور پاسخگويي به نيازهاي توسعه
در آموزش عالي ، 15 هزار نفر عضو هيات علمي جديد تا دو سال آينده جذب دانشگاههاي كشور مي شوند. به گزارش ايرنا، كامران دانشجو در جلسه مشترك با مديران و اعضاي هيات علمي مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي استان اردبيل گفت: در دو سال اخير بالغ بر شش هزار نفر عضو هيات علمي جديد جذب دانشگاههاي كشور شده اند كه اين ميزان جذب برابر با شش سال قبل از آن است.

وي، توسعه آموزش عالي را منوط به فراهم ساختن زيرساختهاي لازم دانست و بيان كرد: يكي از اين زيرساختها تامين استاد براي تدريس در روستاها و كلاسهاي متنوع و ديگري نيز تامين شكل و محتواي اصولي و اسلامي آموزش و تحصيل در دانشگاههاست كه اين امر بيشتر مد نظر ماست. وي در ادامه اختلاط دانشجويان دختر و پسر در دانشگاهها را برابر اعلام مراجع، داراي اشكال ذكر كرد و گفت: مناسبات دختر و پسر در دانشگاههاي ما به علت الگوبرداري صرف راه اندازي دانشگاه از غرب، همانند مناسبات غربي بوده و مورد قبول ما نيست.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط عبدالرزاق نعمتي  | لینک ثابت |

 
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">